Algemene Voorwaarden Lisman Legal Life sciences B .V.

 1. Lisman Legal Life sciences B.V. (“LLL”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur en de juridische en regulatoire adviespraktijk uit te oefenen.

 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van LLL, maar ook ten behoeve van andere personen die voor LLL werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering do or LLL van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten LLL aansprakelijk zou kunnen zijn.

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LLL. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Het staat LLL vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uit voeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
   
 5. LLL zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
   
 6. Honoraria worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat door LLL is vastgesteld. Alle ter uitvoering van een opdracht gemaakte specifieke onkosten worden doorbelast.
   
 7. Honoraria en onkosten zullen maandelijks gefactureerd worden. Facturen dienen binnen 30 dagen na ontvangst betaald te worden.
   
 8. Indien een cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van LLL kan een klacht ingediend worden bij John Lisman. De klacht zal worden afgehandeld volgens het klachtenreglement dat is gepubliceerd op www.lismanll.nl.
   
 9. Indien de uitvoering van een opdracht door LLL leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van 3., steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van LLL wordt uitbetaald. De polis geeft dekking tot een schade van EUR 500.000 per geval.
   
 10. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 9. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door LLL in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 50.000.
   
 11. LLL is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in 4. namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van LLL voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
   
 12. Alle elektronische communicatie, inclusief e-mail, wordt geacht schriftelijk te zijn. De cliënt stemt in met het gebruik van digitale communicatie en het elektronisch bewaren van gegevens. LLL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies door het gebruik van dergelijke systemen.
   
 13. LLL is wettelijk verplicht om de identiteit van cliënten te verifiëren en ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden zonder de cliënt daarover te informeren.
   
 14. LLL verwerkt persoonsgegevens van cliënten en contactpersonen van cliënten om haar dienstverlening aan de hoogste kwaliteitseisen te laten voldoen en om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
   
 15. LLL bewaart alle elektronische en papieren documenten met betrekking afgehandelde zaken gedurende een periode van ten minste zeven jaar na afloop van het laatste inhoudelijke contact met de cliënt over die zaak.
   
 16. De dienstverlening van LLL valt onder de beroepsregels voor advocaten, waaronder wetgeving en gedragsregels. Deze zijn te vinden op www.advocatenorde.nl 
   
 17. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
   
 18. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag . Indien LLL als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter. 

1 juni 2010

Gewijzigd 4 maart 2019